Month: June 2021

زودتر از دیگران بیاموزید تا مزیت رقابتی جدید کسب کنید امروزه یادگیری مستمر در دنیای کسب و کار امری اجتناب ناپذیر است. همان طور که در فضای رقابتی، محصولات/خدمات باید

قضاوت مهندسی را با دانش قابلیت اطمینان تلفیق کنید پژوهش‌های روانشناس پل میل[1] نشان می‌دهد که مدل‌های ساده آماری در بسیاری از حوزه‌ها عملکردی بهتر از قضاوت انسان‌ها دارند. واقعیت