استانداردهای ملی قابلیت اطمینان

اولین استانداردهای ملی قابلیت اطمینان در سال 1386 به دبیری آقای مهندس مهدی ذره تدوین شدند. سپس به همت ایشان در سال 1389 شرکت مهندسی قابلیت اعتماد توازن که برگرفته از نام استانداردهای بین المللی الکتروتکینیک کمیته فنی 56 با نام استاندارد قابلیت اعتماد بود، تاسیس شد. هدف از تاسیس شرکت ترویج، توسعه و به کارگیری دانش قابلیت اطمینان با تدوین استانداردهای قابلیت اعتماد بوده است. تلاش های اعضای محدود شرکت، تدوین قریب به هشتاد استاندارد ملی فقط در زمینه قابلیت اعتماد منجر شده است. در زیر برخی از استانداردهای ملی معرفی و لینک سایت سازمان ملی استاندارد –فهرست استانداردهای ملی آورده شده است. کلیه استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران رایگان می‌باشد.

ساختار استانداردهای قابلیت اعتماد به شرح شکل زیر می باشد که در سایت https://tc56.iec.ch/structure/  قابل دسترسی می باشد.