استانداردهای نظامی

مدارک قابلیت اطمینان متعددی توسط  توسط وزارت دفاع ایالات متحده (وزارت دفاع)  با عنوان کتاب راهنمای نظامی MIL-HDBK)  ) یا استانداردهای نظامیMIL-STD) ) تدوین و منتشر شده است. این استانداردها در سراسر جهان شناخته شده اند و به خودی خود می توانند استانداردهای بین‌المللی تلقی شوند.

برای گواهی کردن باید به تاریخ استاندارد و همینطور به منسوخ شدن آن توجه داشت.

با وجود این استانداردهای نظامی و کتاب‌های راهنما مرتبط با قابلیت اطمینان به لحاظ دانشی حاوی مطالب بسایر مفیدی بوده و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در زیر برخی از آنها معرفی شده و می توانید از همین سایت به طور رایگان دانلود کنید.

 

کتاب به خوانده تعلق دارد نه به دارنده آن!

آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان

MIL-HDBK-189. Military Handbook: Reliability growth management.

MIL-HDBK-217. Military Handbook: Reliability prediction of electronic equipment. It contains failure rate models for numerous components, usually more conservative than in other standards.

MIL-HDBK-338B. Military Handbook: Electronic reliability design handbook.

MIL-HDBK-344. Military Handbook: Environmental stress screening of electronic equipment.

MIL-HDBK-472. Military Standardization Handbook: Maintainability prediction.

MIL-STD-105E. Military Standard: Sampling procedures and tables for inspection by attributes. This standard was officially cancelled in 1995. A similar topic is dealt with in MIL-STD-1916: DoD preferred methods for acceptance of product.

MIL-HDBK-781D. Military Handbook: Reliability test methods, plans, and environments for engineering development, qualification, and production.

MIL-STD-785B. Military Standard: Reliability program for systems and equipment development and production.

MIL-STD-1629A. Military Standard: Procedures for performing a failure mode, effects, and criticality analysis.

MIL-STD-2074. Military Standard: Failure classification for reliability testing.

MIL-STD-2155. Military Standard: Failure reporting, analysis, and corrective action system (FRACAS).]